Poptávka
+420 544 525 210
Napište nám

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné dodací podmínky, stejně jako případná smluvní ujednání jsou základem pro všechny dodávky a služby firmy AJP-tech spol. s r.o. (dále jen prodávající) a jejích dodavatelů. Odchylky a doplňky k Všeobecným dodacím podmínkám kupujícího jsou platné pouze tehdy, jestliže byly výslovně schváleny prodávajícím písemnou formou.

II. Uzavření kupní smlouvy  

1. Nabídka - Uzavření smlouvy - Obsah smlouvy

1.1.Nabídky zůstávají, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné, otevřené. Závazné nabídky musí být kupujícím v určitém přiměřeném termínu schváleny. Ústní nebo písemné objednávky jsou považovány za schválené udělením písemného potvrzení zakázky nebo expedicí objednaného zboží během přiměřené lhůty.
1.2. Výkresy, technické specifikace, návrh technického řešení a další podklady, přiložené k nabídce, podléhají vlastnickým a autorským právům prodávajícího; kupující není oprávněn zpřístupnit je třetí osobě.

2.  Objem dodávky a služeb.  Objem dodávky a služeb je dán nabídkou prodávajícího, resp. písemným potvrzením jeho zakázky. Částečné dodávky jsou přípustné, pokud jsou kupujícím akceptovány.


3. Ceny a platby

3.1.Údaje v ceníku a ostatní všeobecné informace o ceně jsou nezávazné, a jsou prodávajícím v pravidelných intervalech aktualizovány.

3.2.Ceny jsou udávány v CZK nebo v EUR, a rozumí se jimi, pokud není dohodnuto jinak, ceny EXWORKS AJP-tech Brno (Incoterms 2000), bez DPH a dopravy na místo určení.

3.3.Pokud jsou dodávky nebo služby realizovány později než 1 měsíc po termínu, uvedeném v nabídce, je prodávající v případě změn, ke kterým v tomto čase dojde v ceníku a/ nebo materiálových, mzdových nebo jiných nákladech, oprávněn stanovit nové ceny. Nabídnuté ceny platí pouze pro danou konkrétní nabídku.

3.4. Náklady na obaly, dopravu a pojištění, jsou účtovány samostatně podle cen, platných v okamžiku uskutečnění obchodního případu.

3.5. Jestliže prodávající provádí také instalaci, montáž, nebo uvedení do provozu, pak kupující - pokud není sjednáno jinak - hradí vedle dohodnuté ceny dodávky i všechny náklady, spojené s instalací, montáží nebo uvedením do provozu.

3.6. Faktury na dodávky jsou hrazeny během 14 dní od data vystavení faktury v plné výši na bankovní účet prodávajícího, pokud není sjednáno jinak. Pokud se jedná o první obchodní případ s kupujícím, může prodávající požadovat zálohovou platbu nebo platbu dobírkou.

4.  Veškeré objednávky, zaslané emailem, faxem nebo poštou do sídla prodávajícího jsou považovány za závazné, pokud je jejich přijetí prodávajícím následně potvrzeno. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 
5.  Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné a srozumitelné
 
6.  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde i v případě, že kupující neodmítne prodávajícím změněné podmínky původní objednávky týkající se ceny, termínu dodání a splatnosti.
 
7.   Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím, pokud není upřesněna, považuje se za adresu dodání sídlo kupujícího.
 
8.   Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.
 
9.   Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 
10. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 
11. Zasláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. 

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

  1. Lhůty pro dodávky a služby, prodlení
  2. 1.1.   Dodržení lhůt a termínů pro dodávky a služby předpokládá včasné splnění všech povinností kupujícího - především pak dodání požadovaných podkladů, potřebných povolení a licencí, a dále pak plánů - stejně jako dodržení smluvních platebních podmínek a ostatních závazků. Nejsou-li tyto předpoklady v řádném termínu splněny, pak se lhůty a termíny pro prodávajícího přiměřeně prodlužují.

   1.2.   Pokud je nedodržení lhůt zapříčiněno vyšší mocí, např. válkou, povstáním nebo podobnými událostmi, jako je stávka nebo bojkot, lhůty se přiměřeně prodlužují. Pokud nebylo možno dodávky a/ nebo služby včas realizovat bez zavinění prodávajícího, ať už částečně anebo vůbec, je prodávající oprávněn buď k částečnému nebo úplnému odstoupení od smlouvy podle vlastní volby.

  1.3.   Kupující je povinen se na vyžádání prodávajícího během přiměřené lhůty vyjádřit, zda z důvodů prodlení prodávajícího od smlouvy odstupuje, nebo na dodávce trvá.
 1. Objednané zboží Vám bude prodávajícím zasláno po ČR a SR službou PPL, kdy poštovné a balné hradí kupující, a řídí se platným ceníkem přepravce. U zahraničních zásilek kromě SR mohou být využívány i jiné přepravní služby.
 2. V případě expresních zásilek může být na vyžádání kupujícího využita kurýrní služba DHL.
 3. Pokud je zboží skladem v sídle firmy, je zpravidla expedováno v den přijetí objednávky, nejpozději však následující pracovní den po obdržení objednávky.
 4. Pokud zboží není skladem, potvrdí prodávající termín dodání až po závazném potvrzení od svého dodavatele.
 5. Za datum dodání se považuje datum expedice ze skladu sídla prodávajícího.

IV. Instalace a montáž

  1. Pokud bylo dohodnuto provedení instalace, montáže a uvedení do provozu, má kupující povinnost na vlastní náklady a včas zajistit:
  2. a)   všechny pozemní, stavební a ostatní práce, související dodávkou, včetně potřebných odborných a pomocných sil, stavebních materiálů a nářadí

   b)   všechny spotřební předměty a materiál, potřebné k provedení instalace, montáže a uvedení do provozu, jako je lešení, zvedáky, maziva, paliva apod.

   c)   zdroj energie a médií na místě realizace, včetně přípojek, topení a osvětlení

   d)   dostatečně velké, vhodné, suché a uzamykatelné místnosti v blízkosti montážního místa pro účely úschovy částí strojů, aparatur, materiálů, nářadí apod., a pro pracovníky prodávajícího přiměřené pracovní místnosti a převlékárny včetně odpovídajícího sociálního zařízení; dále má kupující povinnost zajistit na stavbě pro ochranu majetku a spolupracovníků prodávajícího příslušná opatření

   e)   ochranné oděvy a zařízení, potřebná v důsledku případných zvláštních podmínek na montážním místě.

  f )   všechny potřebné doklady a povolení pro realizaci dodávky.
 1. Před zahájením prací je kupující povinen bez vyžádání dát k dispozici potřebné údaje o skrytých rozvodech proudu, plynu a vody a podobně, stejně jako statické údaje.
 2. Před započetím prací se musí všechny pomůcky a předměty, potřebné pro zahájení prací, nacházet na místě instalace nebo montáže, a přípravné práce musí být v takové fázi realizace, aby mohly být po příchodu montážního personálu zahájeny práce podle smlouvy, a mohly být bez přerušování dokončeny. Příjezdové cesty, stejně jako instalační a montážní místo musí být volně dostupné.
 3. Pokud se instalace, montáž a uvedení do provozu zdrží z důvodů, za které nenese zodpovědnost prodávající, pak kupující nese v přiměřeném objemu náklady za pracovní prostoje a případné opakované příjezdy montážního personálu.
 4. Na vyžádání má kupující povinnost potvrdit prodávajícímu dobu práce montážního personálu, stejně jako ukončení instalace, montáže, nebo uvedení do provozu.
 5. Vyžaduje-li prodávající po ukončení smluvních prací jejich převzetí, pak je kupující povinen tuto převzetí provést bezprostředně po ukončení prací. Pokud tuto povinnost kupující nesplní, dochází k převzetí automaticky po uplynutí jednoho týdne. Za převzetí se považuje rovněž, je-li systém zprovozněn.

V. Reklamace, záruka, reklamační řád

  1. Záruka
  2. 1.1.   Kupující je povinen věcné nedostatky vůči prodávajícímu neprodleně reklamovat písemnou formou

   1.2.   Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

   1.3.   K provedení nezbytných oprav a náhradních dodávek je kupující povinen vyhradit prodávajícímu nezbytný čas a příležitost.

1.4.   Z nákladů, spojených s opravou, resp. náhradní dodávkou, nese prodávající - pokud se reklamace ukáže jako oprávněná - tzn. náklady na náhradní díl a jeho výměnu. Náklady spojené s dopravou za účelem vrácení zboží nebo opravy u zákazníka hradí kupující.
   1.5.   Reklamace závad se netýká následujících případů: nevhodné a neodpovídající použití, chybná montáž resp. chybné uvedení do provozu kupujícím nebo třetí stranou, přirozené opotřebení nebo otěr, chybná nebo nedbalá manipulace, nesprávná údržba, použití nevhodných provozních prostředků, elektrochemické nebo elektrické vlivy.

   1.6.   Jestliže kupující nebo třetí osoba provádí dodatečná zlepšení nebo úpravy na zařízení nevhodným způsobem, zaniká nárok na záruku ze strany prodávajícího z hlediska vzniklých následků. Toto platí i v případě, že byly bez předchozího souhlasu prodávajícího na předmětu dodávky provedeny jakékoliv změny.

   1.7.   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
  1. Výjimky ze záruky
  2. 2.1.   Údaje v katalozích, popisech produktů, datových listech, nabídkách, výkresech a ostatních podkladech, týkajících se rozměrů, množství, barvy, použití, technických dat a ostatních vlastností, především pak dostupnosti, výkonu snímání, přesnosti měření apod., obsahují charakter a zaručené vlastnosti předmětu dodávky, nepředstavují však - pokud nebylo výslovně sjednáno jinak - žádné záruky.
  3. Reklamační řád
  4. 3.1.   Vznikne-li na zboží dodaném prodávajícím reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci písemně poštou, faxem nebo e-mailem na e-mailové adrese: ajptech@ajptech.cz.

   3.2.  
Písemné oznámení o závadách musí obsahovat:
   jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky nebo faktury, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dále dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

   3.3.   Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Upozornění:
   V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

  3.4.   Prodávající informuje kupujícího do 10 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

  1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  2. 1.1.   zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

   1.2.   výrazným způsobem se změnila cena zboží.

   1.3.   Pokud dojde k nepředvídatelným událostem, které by výrazně změnily význam nebo obsah dodávky, nebo by měly zásadní dopad na provoz prodávajícího, pak bude smlouva odpovídajícím způsobem upravena. Pokud toto není ekonomicky únosné, pak má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

   1.4.   Prodávající je oprávněn zadržet své služby, nebo odstoupit od smlouvy, pokud jsou mu známy okolnosti, ze kterých je možno usuzovat na platební neschopnost kupujícího, anebo že z jakýchkoliv důvodů nemá vůli nebo možnost splnit svou platební povinnost k okamžiku splatnosti.

   V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Místo soudu a rozhodné právo

 1. Výlučným místem soudu pro otázky všech sporů, přímo či nepřímo vyplývajících ze smluvního vztahu, je sídlo prodávajícího. Prodávající je však povinen zohlednit i soud v místě kupujícího.
 2. Pro právní vztahy ve spojení s touto smlouvou platí české právo.

VIII. Závazky

Pokud by se některé z ustanovení těchto podmínek stalo neplatným, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a závazné pro veškeré dodávky a služby firmy AJP-tech.